ابزار اندازه گیری

//ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری

ابزار اندازه گیری برای اندازه گیری پارامترهای مختلف فیزیکی ، شیمیایی ، کیفی ، کمی و پارامترهای الکتریکی مختلف از ابزار و ادوات اندازه گیری استفاده میگردد . برخی از این تجهیزات اندازه گیری در زندگی روز مره ما نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
برای مثال دماسنج ساده ای که دمای اتاق یا فر آشپزخانه و یا تب کودک را برای ما مشخص میکند یا خط کش ، متر که برای اندازه گیری ابعادی و یا مسافت دو مکان مورد استفاده قرار میگرد و یا فشار سنجی که با آن فشار تایر ماشین را تست می کنیم .
این پارامترهای فیزیکی میتوانند دما ، فشار ، رطوبت ، شدت نور ،فشار جو ، ابعاد و مسافت یا طول و وزن یا نیرو و …. و پارامترهای شیمیایی نظر مقدار اسیدی یا بازی بودن ،غلظت یا مقدار رسانائی سیال و … و از پارامترهای کیفی نظیر کدورت سنج مایعات و همانگونه که همه آشنا میباشید پارامترهای الکتریکی نظیر ولت یا آمپر و توان ، مقاومت و … است میتوان نام برد که با استفاده از تجهیزاتی نظیر دماسنج ، فشار سنج ، نورسنج ، ولت متر ، آمپرمتر ، ….
در هر اندازه گیری ما با سه مفهوم و کیمیت بزرگی یا مقدار عددی ‏‌‏‏، واحد یا جنس کمیت و مفهوم عدم قطعیت و دقت مواجه میشویم .کمیتهای های اصلی در سیستم اندازه گیری علمی شامل هفت پارامتر زمان بر اساس واحد ثانیه ، طول بر اسال متر ، جرم بر اساس کیلو گرم ،شدت جریان الکتریکی بر اساس آمپر، دما بر اساس واحد کلوین مقدار ماده بر حسب مول و میزان شدت نور بر اساس کاندلا می باشند .
باقی کمیت های فیزکی نظیر میزان غلظت ، ویسکوزیته ، فلوی سیالات و …. بر اساس این واحد های اصلی بیان می گردند.
برای اندازه گیری کمیتهای و پارامترهای بیان شده از دستگاههای سنجش متناسب استفاده میگردد . در علم اندازه گیری از آن جائی که با توجه به عدم قطعیت ذاتی در قوانین فیزیک فاکتورهای مختلفی بر کیفیت اندازه گیری تأثیر میگذارند که منشاء بروز خطاهای مختلف در دستگاه میگردد و به همین دلیل در خرید این تجهیزات دقت یا اکیورسی از مهمترین فاکتورها است و در حقیقت ارزش دستگاهای اندازه گیری بر اساس دقت ، سرعت پاسخ ، تکرار پذیر بودن ، و گستره رنجی تحت پوشش ارزیابی می گردد .
By |2020-03-25T16:45:54+04:3015th مارس, 2020|Categories: آموزشی|Tags: |۰ Comments

About the Author:

Leave A Comment